Hoe werk dit

FXit programme is geskik vir Sondagskool, kategese, kinderkerk, jeugdienste, tienerbediening, skole en jeugkampe.
FXit programmes is meant for Sunday school, kids' church, teen ministry, youth services, schools and youth camps.

FXit beweeg saam met die jeug!

Dit skep energie in die Sondagskool of kategese.
Dit bring lewe in jeugdienste.
Dit help tienerkleingroepe met antwoorde op aktuele vrae.
Dit werk effektief in skole en jeugkampe.

 

LESSE WAT LEEF:
Graad R tot graad 6

(Graadgroep-indeling: 'n reeks van 20+ lesse vir elke graad)

Die lesse leef saam met die kind – deur kreatiewe spel, stories, ritme en rym.

Die lesse is baie kort en prakties uiteengesit en dus maklik om voor te berei.

Visuele hulpmiddels verhelder die boodskap en help met die onthou en verstaan van die boodskap.

DIE BYBEL IN KLEUR:
Graad R tot graad 6

(PowerPoint-aanbieding vir almal saam; daarna ʼn kort kleingroep-aktiwiteit)

Die Bybel is nie net swart letters op wit papier nie. Daarom word DIE BYBEL IN KLEUR via PowerPoint na die kind gebring.

  • Almal fokus op een punt en so word AANDAG behou.
  • AFWISSELING verhoed dat die gehoor verveeld raak.
  • INTERAKSIE stimuleer kritiese denke.
  • Dit help om sekere begrippe te VERSTAAN en te ONTHOU.

IKONEKT:
Graad 7 tot graad 12

Tieners soek uitdagings. Die iKonekt programme daag hulle uit om te rebelleer teen die leuens wat die wêreld aan hulle voorhou.

Leuens oor goed soos saamslaap, aborsie, dwelmmisbruik, groepsdruk, vriendskappe en geloofskeuses.

FXit fasiliteer positiewe groepsdruk deurdat die tiener in groepsverband bestaande waardes herevalueer om Bybelse waardes te inkorporeer.

Spontane humor in die aanbieding, sonder om geforseerd te klink of afbreuk te doen aan die erns van die inhoud.